Bạn đang xem nội dung cho:

Vietnam / VI

Thay đổi vị trí

Vị trí hiện tại

Vùng đăng nhập

Liên kết trực tiếp của bạn với MULTIVAC với tư cách là khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Cổng thông tin cho khách hàng myMULTIVAC

Với cổng thông tin khách hàng myMULTIVAC của chúng tôi, bạn có thể quản lý máy móc, đơn đặt hàng phụ tùng thay thế và các vật tư tiêu hao

cũng như xem trạng thái đặt hàng của bạn. Bạn cũng có thể nhận được các thông tin về các dịch vụ và đào tạo của MULTIVAC.

Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin bạn cần về Quản lý chuỗi cung cấp, Quản lý mua hàng và Quản lý nhà cung cấp của MULTIVAC.