Βλέπετε αυτή τη στιγμή περιεχόμενο για:

Greece / EL

Αλλαγή τοποθεσίας

Τρέχουσα τοποθεσία

Δίαυλοι αναφοράς για τους πληροφοριοδότες

Πρωταρχικός στόχος της MULTIVAC είναι να χειρίζεται όλα τα επιχειρηματικά θέματα με νόμιμο και ηθικά ορθό τρόπο. Αυτό καθιστά δυνατή την πρόληψη παραπτωμάτων και παραβάσεων και την αποτροπή ζημιών για τη MULTIVAC, τους υπαλλήλους της, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους ιδιοκτήτες της. Προκειμένου να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις, να αναγνωρίζονται σε πρώιμο στάδιο και να εξαλείφονται το συντομότερο δυνατό, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί εταίροι μας να αναφέρουν ανοιχτά τις κρίσιμες δραστηριότητες και τα παραπτώματα στην εταιρεία μας. Προκειμένου να επεξεργαζόμαστε τις αναφορές σας, έχουμε δημιουργήσει κατηγορίες αναφορών σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού και με παραβιάσεις που σχετίζονται με το ποινικό δίκαιο, όπως οι δόλιες δραστηριότητες και οι κλοπές, αλλά και παραβιάσεις όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή, η προστασία των δεδομένων, οι παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ακόμη και οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το σύστημα καταγγελίας δεν είναι μια γενική πλατφόρμα καταγγελιών.

Η εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος, των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο της αναφοράς και άλλων προσώπων που κατονομάζονται στην αναφορά θα διατηρηθεί. Οι πληροφορίες θα δοθούν μόνο στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την περαιτέρω επεξεργασία.


Προστατευόμενο έντυπο αναφοράς για τους πληροφοριοδότες

Εδώ μπορείτε να μας στείλετε την καταγγελία / πληροφορία σας ανώνυμα ή εμπιστευτικά.


Σύνδεσμος για τη φόρμα εγγραφής:

https://whistleblowersoftware.com/secure/MultivacGreece

Πληροφορίες: Η αναφορά σας θα αποσταλεί στην εταιρεία MULTIVAC που επιλέξατε στη φόρμα αναφοράς και επίσης πάντα στο Γραφείο Συμμόρφωσης του Ομίλου MULTIVAC στο Wolfertschwenden (DE). Εάν η αναφορά σας πρόκειται να αποσταλεί αποκλειστικά στο Γραφείο Συμμόρφωσης του Ομίλου MULTIVAC στο Wolfertschwenden (DE), παρακαλούμε υποβάλετε την αναφορά σας μέσω αυτού του συνδέσμου: https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter 

QR code στη φόρμα εγγραφής: