MULTIVACs emballeringsløsninger

Med MULTIVAC oppfyller du kravene til gjenvinnbarhet og reduksjon i bruken av emballasje.MULTIVACs emballeringsløsninger


Materialer

Med forskjellige materialkonsepter kan produsenten bidra til å oppfylle de aktuelle markedskravene med hensyn til bærekraftige pakkeløsninger.

MULTIVAC PaperBoard

En lovende start er utviklingen av konsepter for pakking som baserer seg på materialer som det allerede foreligger lukkede gjenvinningskretsløp for. Et eksempel på dette er pakkeløsninger som baserer seg på papirfiber, da papir kan tilføres det eksisterende papirkretsløpet etter bruk. Selv om materialet kastes sammen med normal plastemballasje og ikke sammen med papiravfallet, kan det oppdages i moderne gjenvinningsanlegg, kildesorteres og inngå i det aktuelle kretsløpet.

Med PaperBoard tilbyr MULTIVAC forskjellige løsninger for produksjon av pakker fra materialer som består av papirfibre. Pakkematerialene som ble utviklet sammen med ledende produsenter, og innfrir kravene til næringsmiddelindustrien med hensyn til barriere- og beskyttelsesfunksjon, lar seg bearbeide med standardmaskiner. For produksjon av MAP- og Skin-Packs omfatter vår portefølje både løsninger for begerforsegler og for dyptrekkingsmaskiner. Maskinene kan dimensjoneres individuelt til kundens egne ytelseskrav.

Slik kan man på begerforseglerne bearbeide enten beger av kartongkompositter eller kartongtilskjæringer som kan kildesorteres av sluttbrukeren etter bruk. For produksjon av papirfiberbaserte pakker på dyptrekkingspakkemaskiner tilbyr MULTIVAC tre ulike løsninger. For produksjon av vakuumerte Skin-Packs kan det benyttes formbar papirkompositt som fås i forskjellig gramvekt og med forskjellige funksjonslag. Likeledes kan kartongkompositt fra rull benyttes som bærebaner for vakuumerte Skin-Packs. Begge bærebaner kildesorteres av sluttbrukeren etter bruk.

Ut over dette har vi utviklet et maskinkonsept for bearbeiding av kartongbegre av monokartong på dyptrekkingsmaskiner. Disse blir i dyptrekkingsverktøyet utstyrt med et passende plastsveiselag som en motsvarende Skin-folie kan sveises til. Dette konseptet muliggjør likeledes kildesortering av pakkematerialet hos sluttbrukeren.Bruk av biopolymerer

Under utviklingen av bærekraftig emballaske tas også såkalte biopolymerer med i betraktningen som alternativer. Begrepet biopolymer omfatter to grupper materialer: på den ene siden er det polymerer som produseres av råstoffer som gror opp igjen, som for eksempel PLA eller PHA. Disse polymerene er biologisk nedbrytbare. På den andre siden hører også polymerer som helt eller delvis kan produseres av ressurser som gror opp igjen, men som ikke er biologisk nedbrytbare - som for eksempel PET eller PE - til denne materialgruppen.

For produksjon av dyptrekkingspakker av biopolymerer fra ressurser som gror opp igjen, regnes termoplasten PLA til de vanligste alternativene ut fra det man vet i dag. På grunn av dets lave barriereegenskaper så vel som støtabsorpsjonsevne, er derimot bruksområdene for dyptrekkingspakker fra dette materialet begrenset. Ofte benyttes det bare til fersk frukt og grønnsaker. For en helhetlig vurdering av biopolymerer bør – ved siden av driftsaspekter som pris og tilgjengelighet – også nyttiggjørelsen av disse materialene mot slutten av deres livssyklus tas i betraktning. Slik er det den dag i dag ikke mulig å fremvise en fullstendig kildesortering av disse materialene – på grunn av manglende informasjon overfor forbrukerne og manglende gjennomgående systemer. Det kan føre til at biologisk nedbrytbare polymerer tilføres til gjenvinningsstrømmen for konvensjonelt plast heller enn til industrielle komposteringsanlegg.

?? Materialer av PP eller PET??

En annen tilnærming er utviklingen av emballasje som, så langt det er mulig, kun består av ett materiale – dvs. monomaterialer. Disse kan da tilføres kildesortert til det riktige kretsløpet. For denne fremgangsmåten er ut fra dagens kunnskapsnivå særdeles materialer av PP (polypropylen) og APET (amorft polyetylentereftalat) egnet.

Ved bruk av monomaterialer for pakking av næringsmidler må endringen i barriereegenskapene sammenlignet med de komposittmaterialene som har blitt brukt til nå, tas i betraktning, og likeledes innvirkningen på det pakkede produktet. Ut over dette kan bearbeidingsvinduet til materialene endres som følge av bortfallet av funksjonslag, som for eksempel sveiselagene. Dette fører til at utlegningen av bearbeidingsparameterne må tilpasses.

PP - Polypropylen

PP-folie er et mye brukt plastmateriale ved pakking. Materialet utmerker seg med gode barriereegenskaper, varmebestandighet og stabilitet. Av alle standardplasttyper har PP den laveste tettheten. Pakker av PP har dermed en lavere vekt enn andre materialer, noe som er et viktig aspekt ved bærekraft og miljøvern. Bearbeidingen av materialet på dyptrekkingspakkemaskinene er derimot mer krevende enn for andre plastmaterialer.

?? PET - Polyetylentereftalat??

Det svært gjennomsiktige APET-materialet overbeviser likeledes med særdeles gode barriereverdier mot vanndamp og gass. Det er bestandig mot oljer og fett, og kan benyttes i temperaturområder mellom –40  C og +70  C. For tiden brukes allerede APET-beger og andre monomaterialer for pakking av ferske produkter istedenfor komposittmaterialer. For et sikkert pakkeresultat må det brukes dekselfolie med tynne sveisemedier som for eksempel sveiselakk.

Pakkedesign

Ved implementering av innovative pakkekonsepter, for eksempel nye pakkeformer, kan mengden pakkemateriale reduseres og dermed plastavfallet begrenses.

Hver pakke skal prinsipielt være tilpasset optimalt til det gjeldende produktet med hensyn til form og størrelse. Formatvekselkonsepter fra MULTIVAC favoriserer en hurtig, individuell tilpasning av formatene til pakkestørrelsen som faktisk trengs. Dermed unngår man overpakking ved mindre produkter og sparer pakkematerial.

Ved dyptrekkingspakking kan mengden pakkemateriale reduseres ved bruk av tynnere folie. For dette kan det benyttes materialer som, til tross for hvor tynne de her, har sammenlignbare barriereegenskaper og dermed sørge for den samme produktbeskyttelsen som tykkere materialer. Ved hjelp av egnet pakkedesign kan det oppnås samme stabilitet og pakkefunksjonalitet som ved bearbeiding av tykkere materialer. Dette lykkes blant annet ved bruk av stabiliserende ribber på pakkenes sidevegger, så vel som på hjørnene - med tilpasset formgivning - og på pakkebunnen.

Ytterligere et aspekt er formingsprosessen under dyptrekkingspakkingen. Ved bruk av alternative formingsprosesser kan materialstrømmen i formingsverktøyet optimaliseres, og derigjennom kan tynnere materialer bearbeides til pakker – uten å gå på akkord med produktbeskyttelsen. Her benyttes eksempelvis den såkalte stempelformingen eller eksplosjonsformingen. Slik kan det oppnås en bedre utforming ved hjelp av en rask trykkoppbygging i dyptrekkingsverktøyet under eksplosjonsformingen, da foliematerialet fordeler seg jevnere og raskere enn ved et standardformingssystem. Ved å kombinere eksplosjonsforming med stempelstøtte, kan disse positive effektene forsterkes ytterligere - ved konstant formkvalitet kan det dermed brukes opptil 20 prosent tynnere folier.

Ved produksjon av vakuumerte Skin-Packs benyttes materialer som, til tross for hvor tynt materialet er, kan oppvise optimale barriereegenskaper og dermed bidra til en optimal holdbarhet for produktet. Med en kombinasjon av Skin-folie med bærebaner av papirfiber kan i tillegg en stor del av pakken leveres til gjenvinning etter at PE-laget har blitt løsnet fra papirbæreren.

Ser vi på den såkalte foldbare pakken, så kan denne eksempelvis være et attraktivt alternativ til vanlige dyptrekkpakker av hardfolie for pakking av slicede pølsevarer eller ost – med et betydelig lavere volum. En annen adekvat mulighet for begrensning av pakkemateriale er bearbeiding av utvidede materialer, som på grunn av sin lave tetthet sørger for en vesentlig lavere bruk av plast. I dag får man mekanisk utvidede PET-folier som har en flatevekt på ca. 25 % av kompakte folier.

Bearbeidingsteknologier

Ved bruk av innovative bearbeidingsteknologier kan mengden pakkematerialer reduseres.

Reduksjon av folieavfall

I dyptrekkingsprosessen sikrer sidestripene en presis føring av dyptrekkingsfolien så vel som de ferdige og fylte pakkene, helt til de separeres på slutten av prosessen. For å sikre høy kvalitet og minimumsytelse må sidestripene ha en minstebredde som i det minste også sørger for overholdelse av avsugstverrsnittene i sveiseverktøyet og dermed minimale tømme- og gassingstider.
Med den nye verktøygenerasjonen for dyptrekkingspakkemaskinen RX 4.0, X-verktøyene, kan sidestripene som trengs for føringen av dyptrekkfolien under pakkeprosessen, reduseres fra 19,5 til 15 mm, og det uten ytelsesreduksjon i pakkeprosessen.


Reduksjon av folieflaten

Sveisesømbredden ved dyptrekkingspakker er vanligvis på 5 mm. Ved en reduksjon til 3 mm kan det oppnås vesentlige innsparinger av folieflaten som er nødvendig for produksjon av pakkene. Innovative verktøy sørger for en maksimal sveisesømkvalitet.

En ytterligere reduksjon av sveiseflensbredden i maskinens gangretning kan oppnås ved bruk av servomotordrevne prosesseringsenheter i sveise- og skjærestasjonene.


For produksjon av pakker med større radius er bruken av en stripestanser absolutt nødvendig. I standard-verktøykonfigurasjonen er det derfor påtenkt skillerom med en bredde på 5 mm mellom pakkene på tvers av maskinens gangretning.

For reduksjon av skillerommet på tvers av maskinens gangretning kan det benyttes et segmentert skjæreverktøy, slik at skillerom-bredden kan reduseres til 3 mm. En ytterligere optimalisering av materialforbruket kan oppnås ved å kombinere det segmenterte skjæreverktøyet med de ovennevnte teknologiene; også de investeringene som er nødvendig for dette, avskrives svært raskt som følge av den betydelige materialinnsparingen.

For produksjon av konturpakker tilbyr MULTIVAC innovative skjæreverktøy som sørger for en avfallsfri skjæring så godt det lar seg gjøre, som for eksempel formings- og konturskjæreren BAS 20 som reduserer mengden avfall betraktelig. Likeledes bidrar komplette skjæreverktøy til å bortimot halvere stansegitterne som oppstår under produksjonen av konturpakker.

KONTAKT

Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt!

Vi gleder oss til å utvikle en løsning som fungerer best for deg. Ta kontakt med oss og sammen finner vi din beste prosess- eller pakkeløsning. Vi gleder oss til å høre fra deg!

TRYKK

Nyheter. Fakta. Bakgrunn.

Hva er den mest interessante aktuelle utviklingen i verden av prosessering og pakking? Utvikling, trender og utfordringer – alle samlet for deg. Hold deg informert!

HENDELSER

Nøkkeldatoer - nasjonale og internasjonale

Planlegger du besøk til kommende utstillinger i bransjen? Her finner du ut når og hvor de alle skal finne sted.

VÅRT LØFTE

The MULTIVAC PEAQ Promise

La oss nå toppmøtet sammen! Maksimer produktiviteten din og minimer livssykluskostnadene dine - med vårt PEAQ Promise. PEAQ står for Produktivitet, Effektivitet, Tilgjengelighet og Kvalitet. Finn ut hva som er i den for deg.