Du ser i øjeblikket indhold for:

Denmark / DA

Skift placering

Nuværende placering

Bæredygtige pakkeløsninger

Med MULTIVAC opfylder du kravene med hensyn til genanvendelighed og reduktion af materialeforbrugetBæredygtige pakkeløsninger

Brug udfordringer som muligheder.

Er det et af dine bæredygtighedsmål at reducere forbruget af emballagemateriale og optimere emballagens genanvendelighed? Så tag et kig på konkrete eksempler og løsninger for at se, hvordan MULTIVAC kan støtte dig med omfattende rådgivning, meningsfulde test, innovative teknologier og et bredt udvalg af genanvendelige emballagematerialer.

Sammen med dig udvikler vi den bæredygtige emballageløsning, der opfylder dine krav og mål. Dette sikrer, at emballageteknologien og materialerne er optimalt tilpasset dine produkter og detailhandlernes og forbrugernes aktuelle behov. Med vores unikke erfaring og ekspertise til totalløsninger fra én enkelt kilde. For at optimere din emballages ressourceforbrug og for at pakke mere bæredygtigt.


Materialer

Med forskellige materialekoncepter kan producenter bidrage til at opfylde de aktuelle markedskrav med hensyn til bæredygtige pakkeløsninger.

MULTIVAC PaperBoard

Et lovende tiltag er udviklingen af pakkekoncepter baseret på materialer, der allerede findes lukkede recyclingkredsløb for. Et eksempel er pakkeløsninger baseret på papirfibre, da papiret kan føres tilbage til det eksisterende papirkredsløb efter anvendelsen. Selvom materialet bortskaffes som almindeligt emballageaffald og ikke i skraldespanden til genanvendeligt, kan det i dag registreres i de moderne genbrugsanlæg, hvor det tages ud og føres tilbage til det pågældende kredsløb.

Med PaperBoard tilbyder MULTIVAC forskellige løsninger til produktion med papirbaserede materialer. Pakkematerialerne, der blev udviklet sammen med førende producenter, og som opfylder kravene inden for fødevareindustrien med hensyn til barriere- og beskyttelsesfunktion, kan forarbejdes på standardmaskiner. Til produktionen af MAP- og skinpakker omfatter porteføljen både løsninger til traysealere og til dybtrækningsmaskiner. Her kan pakkemaskinerne dimensioneres individuelt til de pågældende kapacitetskrav hos kunderne.

På den måde kan der på traysealerne forarbejdes enten trays af kartonkomposit eller udskåret karton, der kan sorteres efter brug hos slutkunderne. Til produktionen af papirbaserede pakker på dybtrækningsmaskiner tilbyder MULTIVAC tre forskellige løsninger. Til produktionen af vakuum-skinpakker kan der anvendes papirkomposit, der kan formgives, fås i forskellig vægt og med forskellige funktionslag. Der kan også anvendes kartonkomposit fra rulle som basismaterialer til vakuum-skinpakker. Begge basismaterialer kan sorteres af slutkunden efter brug.

Derudover har vi udviklet et maskinkoncept til forarbejdningen af kartontrays af mono-karton på dybtrækningsmaskiner. I formværktøjet tilføjes et plastsvejselag, som kan svejses sammen med passende skinfolie. Dette koncept muliggør også en omfattende sortering af pakkematerialerne hos slutkunden.Anvendelse af biopolymerer

Ved udviklingen af bæredygtige emballager tages også såkaldte biopolymerer i betragtning som alternativ. Begrebet "biopolymerer" består af to klasser af materialer: for det første polymerer, der fremstilles af vedvarende råstoffer som for eksempel PLA eller PHA. Disse polymerer er biologisk nedbrydelige. For det andet polymerer, der kan fremstilles helt eller delvist af vedvarende ressourcer, men som ikke er biologisk nedbrydelige, som for eksempel PET eller PE.

Baseret på den viden vi har i dag er PLA det mest praktiske alternativ til produktion af dybtrukne pakker i biopolymerer af vedvarende råstoffer. På grund af de lave barriereegenskaber og mindre slagfasthed er anvendelsesområderne for dybtrækspakker i disse materialer dog begrænsede. Ofte anvendes det kun til frisk frugt og grønt. Til den samlede vurdering af biopolymerer bør der ud over økonomiske aspekter også tages højde for genanvendeligheden af disse materialer ved afslutningen af levetiden. I lyset af manglende forbrugerviden omkring disse materialer samt manglende integrerede bortskaffelsessystemer er der i dag stadig ingen komplet sortering af disse materialer. Det kan medføre, at biologisk nedbrydelige polymerer føres tilbage til recyclingstrømmen for konventionelle kunststoffer i stedet for til de industrielle komposteringsanlæg.

Materialer af PP eller APET

Et yderligere tiltag er udviklingen af emballager, der så vidt muligt kun består af ét materiale, dvs. monomaterialer. De kan igen føres tilbage til det pågældende kredsløb. På bagrund af den viden vi har i dag er især PP-materialer (polypropylen) og APET (amorft polyethylenterephthalat) en fordel.

Ved anvendelsen af monomaterialer til pakning af fødevarer skal der dog tages højde for forandringen af barriereegenskaberne sammenlignet med de hidtil anvendte kompositmaterialer og indvirkningerne på det pakkede produkt. Derudover kan materialernes forarbejdningsvindue ændres, fordi funktionslag som for eksempel svejselagene bortfalder. Det betyder, at dimensioneringen af forarbejdningsparametrene skal tilpasses.

PP - Polypropylen

PP-folie er et standardplastmateriale, der ofte anvendes til emballering. Materialet udmærker sig ved gode barriereegenskaber, varmebestandighed og stabilitet. Af alle standardplastmaterialer har PP den laveste densitet. Pakker i PP har dermed en lavere vægt sammenlignet med andre materialer, hvilket er vigtigt ved bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Forarbejdningen af materialet på dybtrækningsmaskiner er dog mere krævende end ved andre kunststoffer. 

APET - Polyethylenterephthalat

Det meget transparente APET overbeviser også ved meget gode barriereværdier i forhold til vanddamp, og også gas. Det er bestandigt over for olie og fedt og kan anvendes i temperaturområder mellem –40 °C og +70 °C. Aktuelt anvendes APET-trays og andre monomaterialer allerede til at pakke friske produkter i stedet for kompositmaterialer. Af hensyn til et sikkert pakkeresultat anvendes der i den forbindelse lågfolie med tynde svejsemedier som for eksempel svejselak.

Pakkedesigns

Ved at implementere innovative pakkekoncepter, for eksempel nye pakkeformer, kan pakkematerialets volumen reduceres og plastaffaldet begrænses.

Hver pakke skal grundlæggende være tilpasset optimalt til det pågældende produkt med hensyn til dets form og størrelse.  Formatskiftekoncepter fra MULTIVAC gør det nemt at tilpasse det enkelte format til den specifikke pakkestørrelse. Derved kan overemballering af mindre produkter undgås, og der kan spares pakkemateriale.

Ved dybtrækning kan pakkematerialets volumen redueres ved at anvende tyndere folier. Dertil kan der anvendes materialer, der på trods af deres mindre tykkelse har sammenlignelige barriereegenskaber og dermed sikrer den samme produktbeskyttelse som tykkere materialer. Ved hjælp af et egnet pakkedesign kan der opnås de samme stabiliteter og pakkefunktioner som ved forarbejdningen af tykkere materialer. Det lykkes blandt andet ved at anvende stabiliserende ribber på pakkernes sidevægge og ved hjælp af en modificeret formgivning i hjørnerne og i bunden af pakkerne.

Et andet aspekt er formningsprocessen under dybtrækningen. Ved at anvende en alternativ formningsproces kan materialeflowet i formværktøjet optimeres, hvorved der igen kan forarbejdes tyndere materialer – uden reduktion af produktbeskyttelsen. For eksempel anvendes der her den såkaldte stempelformning eller eksplosionsformning. Ved eksplosionsformning opnås en bedre udformning ved hjælp af en hurtig trykopbygning i værktøjet, da foliematerialet fordeler sig mere ensartet og hurtigere end ved et standardformsystem. Ved at kombinere eksplosionsformning med stempelunderstøtning kan disse positive effekter forstærkes yderligere – og med samme formningskvalitet kan der anvendes op til 20 procent tyndere folier.

Ved produktion af vakuum-skinpakninger anvendes der materialer, der på trods af tykkelsen har optimale barriereegenskaber og dermed bidrager til optimal holdbarhed på produktet. Ved en kombination af skinfolie med papirbaserede materialer kan størstedelen af pakkken derudover genanvendes, efter at PE-svejselaget er blevet adskilt fra kartonbunden.

Hvis man ser på den såkaldte foldepakning, kan den for eksempel være et attraktivt alternativ til pakning af slicet kødpålæg eller ost i forhold til gængse dybtrækspakker i stiv folie – med et signifikant lavere forbrug. En anden mulighed for reduktion af pakkematerialer er brug af skummaterialer, der på grund af deres tykkelse sikrer mindre anvendelse af plastic. Man kan i dag få mekanisk skummede APET-folier, hvis overfladevægt er cirka 25 procent af kompakte folier.

Forarbejdningsteknologier

Ved at anvende innovative forarbejdningsteknologier kan pakkematerialet reduceres.

Reduktion af folieaffaldet

I dybtræksprocessen sikrer kantstrimlerne en akkurat fremføring af folien, og at de færdige og fyldte pakker understøttes indtil afslutningen af processen. For at sikre høj kapacitet og pakkekvalitet skal kanstrimlerne have en minimal bredde, såldes de laveste evakuerings- og begasningstider er garanteret.

Ved den nye X-tools værktøjsgeneration RX 4.0 kan kantstrimlerne, der er nødvendige for at føre folien gennem maskinen, reduceres fra 19,5 til 15 mm uden kapacitetsreduktion i pakkeprocessen.


Reduktion af foliearealet

Bredden på svejsesømmen ved dybtrukne pakker er normalt 5 mm. Ved at reducere den til 3 mm kan der opnås betydelige foliebesparelser. Innovative værktøjer sikrer maksimal svejsesømskvalitet. Der kan opnås yderligere reduktion af bredden på svejseflangerne i fremtræksretningen ved at anvende flytteenheder med servomotorer i svejse- og skærestationerne.

Til produktionen af pakker med større radier er anvendelsen af en strimmelstans uomgængelig. I standardværktøjer er der derfor monteret midterstrimler med en bredde på 5 mm mellem pakkerne på tværs af fremtræksretningen.

For at reducere bredden på midterstrimlerne kan der anvendes et segmenteret snitværktøj, hvorved bredden kan reduceres til 3 mm. Ved at kombinere det segmenterede snitværktøj med ovenfor nævnte teknologi, er det mulig at reducere materialeforbruget yderligere, og den nødvendige investering er meget hurtigt tilbagebetalt grundet betydelige materialebesparelser.

Til produktion af konturpakker tilbyder MULTIVAC innovative snitværktøjer, der så vidt muligt sikrer en affaldsfri skæring som for eksempel form- og konturskæreren BAS 20, der reducerer affaldet betydeligt. De komplette snitværktøjer bidrager også til så vidt muligt at halvere stansegitrene, der opstår ved produktion af konturpakker.