Momentálne prezeráte obsah pre:

Slovakia / SK

Zmeniť polohu

Súčasná poloha

Udržateľnosť

Našu zodpovednosť berieme veľmi vážne.

MULTIVAC ručí za technológiu, účinnosť, spoľahlivosť a kvalitu. Z hlbokého presvedčenia cítime záväzok pre blaho ľudí a životného prostredia. To formuje naše myslenie aj činy. Našim zákazníkom sa vždy snažíme ponúkať vynikajúce produkty – aj pokiaľ ide o udržateľnosť.Toto sme doteraz v spoločnosti MULTIVAC dosiahli

16

,5 %

Náš podiel na vlastnej spotrebe energie v našom hlavnom sídle vo Wolfertschwendene

100

%

Náš podiel na certifikovanom ekologickom výkone u nás v Nemecku a Rakúsku

72

,8 %

Naše úspory CO2 (rozsah 1 a 2) v roku 2022 v porovnaní s rokom 2020 v závode Wolfertschwenden

14

,4 hodín

v internom vzdelávaní v priemere na zamestnanca v roku 2022 v prevádzkach v Nemecku

102

Patentové použitia v roku 2023 odrážajú inovatívnu silu skupiny MULTIVAC

41

V súčasnosti podporujeme mnohé regionálne organizácie a sociálne spolky.


Naše priame aj nepriame emisie CO2 meriame tak, aby sme zaručili transparentnosť mimo našej obchodnej oblasti.


Stratégia udržateľnosti MULTIVAC

Podnikáme dôležité kroky na to, aby sme v rámci našej spoločnosti konali udržateľne – v prospech ľudí a planéty.

Naša vízia

Ako medzinárodne aktívny podnik sme zodpovední za to, že prispievame k zachovaniu obývateľného prostredia pre budúce generácie - sociálne aj ekologicky. Naším cieľom je znížiť a odstrániť negatívne environmentálne a spoločenské vplyvy. Kladieme dôraz na vplyv nášho podniku – či už v rámci našej obchodnej činnosti, ale aj mimo nej. Snažíme sa dôsledne konať v duchu Agendy 2030 a pozitívne k nej prispieť.

Naše chápanie udržateľnosti

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (Agenda-2030), ktoré OSN prijala v roku 2015, sa snažia o udržateľný svet. Základným prvkom je akčný plán pre ľudí, planétu a celkové blaho. Ciele udržateľnosti sú zamerané na politiku, podnikanie a spoločnosť. Každý z nás môže k tomu prispieť.

Ako vedúca spoločnosť v oblasti balenia dobre chápeme udržateľnosť. Zameriavame sa na zosúladenie ochrany životného prostredia, úspechu podnikania a sociálnej zodpovednosti. Sme hlboko odhodlaní dosiahnuť tieto ciele.

Ako podnik s 13 medzinárodnými lokalitami a tisíckami zákazníkov po celom svete máme významný vplyv v rámci trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň to znamená, že zdravé životné prostredie a sociálna spravodlivosť sú nevyhnutnou podmienkou pre ekonomickú stabilitu nášho podniku.

Naša stratégia

Zachovanie životného prostredia a zdrojov je hlboko zakorenené v našej stratégii, našej podnikovej kultúre a celej našej obchodnej činnosti. Náš strategický prístup postupuje podľa štyroch jasne definovaných etáp:

"Zabránenie" nám znamená vyhnúť sa plytvaniu a plne využiť potenciál úspor. V celom hodnotovom reťazci sa snažíme eliminovať negatívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť. V tejto oblasti sa zameriavame nielen na odvetvie energetiky, ale aj na vývoj našich produktov.

Prirovnávame "zníženie" s nárastom efektívnosti. Napríklad znižujeme spotrebu energie našej infraštruktúry, napríklad zvýšením podielu energie, ktorá sama vytvára. Pri vývoji našich produktov dbáme aj na to, aby sme spotrebovali menej materiálu a zdrojov.

Pre nás "udržateľné obstaranie" znamená zodpovedné obstarávanie zdrojov v celom dodávateľskom reťazci. Vždy hľadáme najlepšie zdroje, ktoré zodpovedajú nášmu povedomiu a porozumeniu v oblasti udržateľnosti. Týka sa to aj v čo najväčšej miere obstarávania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Uprednostňujeme spoliehať sa na transparentnú a regionálnu spoluprácu.

Určité negatívne vplyvy na životné prostredie sú v dôsledku našej obchodnej činnosti nevyhnutné. Dôsledne sa snažíme znížiť našu uhlíkovú stopu tým, že vynulujeme naše emisie prostredníctvom kompenzovania projektov.
Naše štyri sféry činnosti

Zameriavame sa predovšetkým na oblasti, na ktoré máme najväčší možný vplyv.

 

1. Infraštruktúra

Keď premýšľame o udržateľnosti, zohráva významnú úlohu pokračujúci rozvoj našej infraštruktúry. Zmena klímy bude mať dlhodobý vplyv na našu infraštruktúru. Spoločnosť MULTIVAC sa zameriava na obmedzenie negatívnych dôsledkov. Patrí medzi ne zníženie emisií CO2, hospodárne využívanie vody a energie a minimalizácia odpadu. Kľúčovým aspektom je aj zníženie dopravy.

 

2. Produkty

Spracovateľské a baliace riešenia MULTIVAC prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Chránia výrobky v potravinárskom, medicínskom a v spotrebiteľskom sektore. Vďaka vplyvu na predĺženie trvanlivosti dobré balenie znamená menej plytvania potravinami. Udržateľnosť začína vývojom produktov a pokračuje v našich strojoch a konceptoch balenia.

 

3. Politika spoločnosti

Udržateľnosť pre nás znamená zodpovednú obchodnú činnosť, ktorá je v súlade so všetkými zákonnými postupmi a prebieha v rámci celého podniku. Naše základné princípy udržateľnej podnikovej politiky sú súlad, starostlivosť, transparentnosť a dodržiavanie našich hodnôt. Ako medzinárodne popredný výrobca spracovateľských a baliacich riešení sme veľmi otvorení novým vedomostiam a vďaka našim inováciám a udržateľnej obchodnej činnosti prispievame k pozitívnej perspektíve v tomto odvetví.

 

4. Spoločenské odhodlanie

Preberáme sociálnu zodpovednosť. Tá je v súlade s našou udržateľnou obchodnou činnosťou a hospodárskym úspechom. Ako globálny prevádzkovateľ chceme v celom reťazci pridanej hodnoty prispieť k spoločnosti na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Naša podpora sa vzťahuje aj na finančnú podporu miestnych materských škôl, na vzdelávacie, športové a rekreačné zariadenia, až do projektu sociálnej podpory v Ugande.


MULTIVAC je jedným z 50 lídrov v oblasti klímy
Týždeň

CODE OF CONDUCT

Kódex správania

V našom kódexe správania sme definovali a zostavili interné normy a údaje skupiny MULTIVAC.

Veľkosť
700 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

SUSTAINABILITY

Certifikát o eko výkone

Nákup elektriny výlučne z obnoviteľných zdrojov.

Veľkosť
438 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

SUSTAINABILITY

Certifikát od EcoVadis

Certifikát od EcoVadis, medzinárodne uznávanej ratingovej agentúry pre hodnotenie udržateľnosti.

Veľkosť
86 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

SUSTAINABILITY

Certifikát - ISO 14001

Certifikát na zavedenie a udržiavanie systému environmentálneho manažérstva v súlade s vyššie uvedenou normou.

Veľkosť
404 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

SUSTAINABILITY

Správa o udržateľnosti

Naša prvá správa o udržateľnosti založená na štandardoch Global Reporting Initiative (GRI).

Veľkosť
27 MB
Formát
pdf
Stiahnuť

Partneri a aliancie MULTIVAC

Spolupracujeme s viacerými partnermi, ktorí sú rovnako zaviazaní k udržateľnosti ako my. Spoločne pracujeme na tom, aby sme zanechali čo možno najmenšiu uhlíkovú stopu. Aby sme zaistili svet, ktorý bude obývateľný pre budúce generácie.KONTAKT

Jediné, čo musíte urobiť, je dostať sa do kontaktu!

Nemôžeme sa dočkať, až vyvinieme riešenie, ktoré bude pre vás najlepšie fungovať. Kontaktujte nás a spoločne nájdeme vaše najlepšie riešenie pre spracovanie alebo balenie. Tešíme sa na vypočutie od vás!STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

NÁŠ SĽUB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.