Smart Services

MULTIVAC Smart Services – digitálne riešenia pre maximálnu produktivitu, jednoduchú obsluhu a priamu podporu pre vaše stroje MULTIVAC a komponenty linky.Toto pre vás môžu urobiť Multivac Smart Services

Dostupnosť a efektívnosť 

Vďaka priekopníckym digitálnym riešeniam ponúka spoločnosť MULTIVAC širokú škálu nástrojov na zvýšenie dostupnosti, výkonu, kvality a efektívnosti. Transparentné procesy a údaje v reálnom čase navyše prispievajú k efektívnosti a hospodárnosti systémov a liniek.

Zosúladené a pohodlné

S digitálnymi produktmi a službami od spoločnosti MULTIVAC vám ponúkame inovatívne riešenia na kontrolu, riadenie a optimalizáciu výroby. Dostupné naprieč všetkými lokalitami kdekoľvek na svete, jednoducho cez Coud. Jednoduché a nekomplikované nastavenie. Pre nové stroje a tiež ako dovybavenie pre existujúce stroje.

Pridaná hodnota pre obsluhu stroja až po vedúceho prevádzky

Používanie služieb MULTIVAC Smart Services si nevyžaduje veľké počiatočné investície. Osvedčený štandardný program digitálnych riešení sa neustále zlepšuje a ďalej sa vyvíja – v centre potrieb zákazníkov. Osobitosť? Bez problémov; môžeme vytvoriť riešenie prispôsobené iba pre vás. Čaká na vás tá správna aplikácia, bez ohľadu nato, či ju používa operátor stroja alebo vedúci prevádzky.


Smart Services

Vaše výhody

Vyhodnotenie výkonu, dostupnosti a kvality

 • Vaše výrobné čísla sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek

 • Určenie a odstránenie príčin výpadku a neplánovaných prestojov

 • Kontrola kvality a výkonu stroja vo formáte Celková efektívnosť zariadenia (OEE)

 • Zvýšenie pripravenosti stroja a odstránenie skrytých výrobných nákladov

Transparentné procesy a procesné údaje v reálnom čase

 • Automatické zálohovanie zmien receptov

 • Rozličné porovnania strojov a smien pracovníkov, detaily receptov, ako aj zmeny receptov a doby zmien výrobkov

Spoľahlivosť a automatická podpora

 • Automaticky generované analýzy

 • Automatické zálohovanie údajov

 • Jednoduché a bezpečné obnovenie nastavení stroja

 • Rýchla pomoc pre našich servisných technikov


Smart Production Dashboard

Smart Production Dashboard poskytuje prehľad údajov o výrobe kedykoľvek a kdekoľvek, vždy v popredí.

Smart OEE Analyzer

Pomocou Smart OEE Analyzera si môžete na základe údajov vyhodnotiť účinnosť. Môžete zistiť, či vaša výroba pracuje podľa plánu, alebo či je potrebné vykonať optimalizáciu na jednom alebo na viacerých miestach.

Smart Log Analyzer

Pomocou Smart Log Analyzera môžete na prvý pohľad identifikovať hlavné príčiny prestojov, najčastejšie poruchy a ich priemerný čas výpadku.

Smart Data Backup

Pomocou Smart Data Backup sa všetky zmeny receptov automaticky zálohujú. Recepty tak môžete rýchlo obnoviť bez toho, aby to ovplyvnilo váš proces balenia.

Smart Maintenance Manager

Naplánujete si údržbové práce. Smart Maintenance Manager zjednodušuje organizáciu údržbových prác na ľubovoľnom stroji.

Smart Widget Dashboard

Všetko dôležité v kocke. Smart Widget Dashboard zobrazuje prehľadne a zmysluplne ľubovoľné ukazovatele výkonu baliacej linky.

MULTIVAC Watchdog

Vždy informovaní včas. Multivac Watchdog monitoruje stav "live" komponentov stroja a proces výroby.

MULTIVAC Pack Pilot

Náš MULTIVAC Pack Pilot vám umožňuje vytvoriť nový recept optimalizovaný pre váš produkt len niekoľkými kliknutiami: priamo na stroji alebo paralelne cez webovú aplikáciu, aby sa zabránilo zasahovaniu do vašej výroby.Smart Production Dashboard

Máte rýchly a jednoduchý prehľad o tom, kedy a koľko produktov sa vo vašej výrobe vyrába, resp. nevyrába. V 8 z 10 prípadov sa nedosiahnutie výrobného cieľa zistilo v skorom štádiu a vo viac ako polovici týchto prípadov sa cieľ stále dá dosiahnuť včasnými protiopatreniami.

 

Riadiace centrum pre digitálne stroje

Riadiacou centrálou digitalizovaného stroja je z pohľadu používateľa prístrojový panel, ktorý je možné spustiť nielen na veľkej plochej obrazovke vedľa stroja, ale v prípade potreby ho môžete zobraziť aj na diaľku v počítači v kancelárii. Obslužný personál stroja, ale aj vedúci prevádzky, tak majú priamy prístup ku všetkým relevantným informáciám o aktuálnom výkone. Výhoda takéhoto nástroja spočíva vo výraznom skrátení komunikačných ciest a reakčných časov.

 • Prístup k procesu balenia v reálnom čase

 • Dôležité ukazovatele sú na prístrojovom paneli zreteľne zobrazené a rozpísané podľa výrobných dní a smien

 • Odchýlky medzi jednotlivými smenami, ako aj dlhodobými trendami, sa dajú ľahko identifikovať a analyzovať


Smart OEE Analyzer

Viete, ako efektívne vytvárate vaše jednotlivé výrobky?
Mnohí naši zákazníci nemajú presné ukazovatele svojej efektívnosti. Výroby efektívne využívajúce zdroje sú rýchlejšie a konzistentnejšie na trhu, výrazne znižujú výrobné náklady a zvyšujú marže.

 

Strategický nástroj na zvýšenie efektívnosti

Smart OEE Analyzer ponúka detailné analýzy prevádzkových údajov baliaceho stroja v rôznych stupňoch v priebehu až štyroch týždňov. Nástroj zaznamenáva percentuálnu dostupnosť, kvalitu balenia a výkon stroja, následne vynásobí tieto hodnoty a vypočíta celkovú efektívnosť zariadenia (OEE) baliaceho stroja.

 • Jednoduchý prehľad efektívnosti procesu balenia na stroji a linke

 • Na interaktívnom dashboarde sa údaje zobrazia ako časový rad. Výberom rôznych dobových období alebo zmenových modelov je možné vlastnosti prispôsobiť.

 • Keďže výkon, dostupnosť a kvalita sa zobrazujú samostatne, príčiny nedostatočného OEE sa dajú identifikovať presne


Smart Log Analyzer

Poznáte najčastejšie sa vyskytujúce chyby na vašom stroji? Viete, koľko prestoja tieto spôsobujú? Zvýšenie efektívnosti cielene riešite a transparentne monitorujte.

 

Flexibilný nástroj na optimalizáciu

Smart Log Analyzer číta pamäť správ a porúch stroja a nahrá príslušné údaje do Smart Hubu, kde sa následne analyzujú. Záznam údajov siaha od nadradených informácií, ako sú výrobné časy stroja, až po jednotlivé udalosti, ktoré spôsobujú prestoje. Smart Log Analyzer nie je určený len pre používateľov, ale aj pre servisných technikov. V prípade poruchy sú okamžite k dispozícii základné údaje na odstránenie poruchy, čím sa redukujú prestoje stroja na minimum.

 • Presné vyhodnotenie údajov protokolu stroja alebo linky MULTIVAC umožňuje identifikáciu hlavných príčin neplánovaných prestojov

 • Všetky poruchy, ktoré sa vyskytli v priebehu sledovaného obdobia, sú uvedené a vizualizované podľa celkového spôsobeného času výpadku, priemerného prestoju alebo frekvencie prestojov.

 • Smart Log Analyzer zákazníkom umožňuje rozpoznať hlavné príčiny odchýlok výkonu počas procesu balenia a riešiť špecifické problémy.


Smart Data Backup

Je pre vás bezpečnosť vašich receptov rovnako dôležitá ako pre nás? Chcete sledovať všetky zmeny receptov, ktoré ste vykonali, a mať k nim prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek?

 

Automatické zálohovanie cenných údajov

S MULTIVAC Smart Data Backup ste vždy v bezpečí!
Vďaka tomuto skvelému nástroju sa nastavenia baliaceho stroja MULTIVAC automaticky ukladajú do chránenej online oblasti. Smart Data Backup prebieha hladko na pozadí bez toho, aby sa negatívne ovplyvnil proces balenia. To môže byť prístupné veľmi flexibilne odkiaľkoľvek prostredníctvom prehliadača. Všetky nastavenia je možné kedykoľvek v Smart Service stiahnuť a v prípade potreby ich rýchlo obnoviť.

 • Automatické zálohovanie údajov v chránenej online oblasti

 • Jednoduché sťahovanie a spoľahlivé obnovenie nastavení stroja

 • Flexibilný prístup cez prehliadač


Smart Maintenance Manager

Smart Maintenance Manager mimoriadne zjednodušuje organizáciu údržbových prác na každom stroji. Automatický notifikačný systém prostredníctvom vyhodnotenia prevádzkových hodín uvádza, že údržbové práce sú potrebné, zhrnie ich do prehľadu a zotriedi ich podľa odporúčaného dátumu údržby. Dajú sa rýchlo a efektívne usporiadať, označiť ako hotovo, znovu pridať, zmeniť alebo vymazať.

S systematickým používaním Smart Maintenance Manager profitujete z vyššej produktivity vďaka kratším plánovaným prestojom, neplánovaným prestojom a dlhšej životnosti stroja.

Výhody Smart Maintenance Managera:

 • Smart Maintenance Manager je praktický nástroj na organizovanie údržby na akomkoľvek stroji
 • Notifikačný systém automaticky a spoľahlivo poukazuje na náležitú údržbu a zjednodušuje plánovanie a správu
 • S systematickým používaním Smart Maintenance Manager profitujete z vyššej produktivity, menšieho prestoja a dlhšej životnosti stroja

Smart Widget Dashboard

Smart Widget Dashboard zreteľne a zmysluplne zobrazuje ľubovoľné kľúčové ukazovatele výkonnosti baliacej linky – aj keď sú integrované moduly linky od iných výrobcov. Personál obsluhy tak môže opticky monitorovať a analyzovať výrobnú linku a identifikovať potenciál pre optimalizáciu stroja. Bez ohľadu na to, či sa zaujímate o aktuálne a minulé údaje o stroji, súbory obrázkov alebo informácie včas, smart Widget Dashboard ponúka monitorovacie nástroje pre vaše linky, ktoré je možné rýchlo a intuitívne konfigurovať a obsluhovať prostredníctvom kachliek.

Výhody Smart Widget Dashboard:

·        Vizuálne zobrazenie individuálne definovaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti baliacej linky

·        Rýchlo a flexibilne sa prispôsobte aktuálnym potrebám kontroly a analýzy prostredníctvom kachliek

·        Pre všetky linky MULTIVAC, aj keď sú integrované moduly linky od iných výrobcov


MULTIVAC Watchdog

MULTIVAC Watchdog monitoruje stav "live" komponentov stroja a výrobného procesu. Automatický poplachový systém upozorní používateľa na nezrovnalosti, častý výskyt porúch alebo spôsobené údržbové práce. Vďaka skráteniu reakčných časov vás spoločnosť MULTIVAC Watchdog podporuje v prevencii alebo znižovaní prestojov a optimalizácii vašich procesných časov.  

Prednosti strážneho psa MULTIVAC:

 • Automatické monitorovanie stavu komponentov stroja pod napätí a priebehu výroby
 • Zabránenie prestojom alebo ich skrátenie vďaka skráteným reakčným časom a optimalizácii procesných časov

MULTIVAC Pack Pilot

Vedeli ste, že naprogramovať nový recept na našich strojoch často trvá viac ako 20 minút? Vedeli ste tiež, že aj po parametrizácii sú na strojoch zriedka nastavené optimálne hodnoty pre procesnú bezpečnosť a výkon?

Optimalizácia procesov v novej dimenzii

MULTIVAC Pack Pilot sa obsluhuje priamo cez HMI 3 baliaceho stroja. Pri vytváraní nových konfigurácií stroja alebo receptov používateľ vyberie príslušné vlastnosti balenia, baliaceho materiálu a produktu. V kombinácii s údajmi príslušného stroja a nástroja je možné vytvoriť balenie prakticky na optimálny prevádzkový bod a v prípade potreby priamo nahrať príslušný recept. Systém generuje potrebné parametre na základe rule engine, ktorý zabezpečuje kontinuálnu optimalizáciu systému.

Vďaka MULTIVAC Pack Pilotovi je baliaci stroj optimálne nastavený už na začiatku výroby a umožňuje výrobu kvalitných balení bez značných rozbehových strát. Vedie to k výrazným úsporám s ohľadom na produkt, baliace materiály a dobu trvania výroby. Výmena stroja na iný baliaci materiál je navyše jednoduchšia a bezpečnejšia ako kedykoľvek predtým.

 • Automatické rozpoznanie a predbežné zadanie aktuálne používanej súpravy formátov

 • Výpočet viac ako desiatich relevantných parametrov pri vytváraní prehľadu strojov pre artikel (RX 4.0)

 • Komunikácia so zabezpečením údajov

 • Obsluha Pack Pilota je plynulo integrovaná do používateľského rozhrania HMI 3 a je k dispozícii vo všetkých obslužných jazykoch

 • Zjednodušené vyhľadávanie s automatickým doplnením viac ako 100 špecifikácií fólií


KONTAKT

Jediné, čo musíte urobiť, je dostať sa do kontaktu!

Nemôžeme sa dočkať, až vyvinieme riešenie, ktoré bude pre vás najlepšie fungovať. Kontaktujte nás a spoločne nájdeme vaše najlepšie riešenie pre spracovanie alebo balenie. Tešíme sa na vypočutie od vás!

STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

NÁŠ SĽUB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.