Smart Services

MULTIVAC Smart Services – digitala lösningar för maximal produktivitet, enkel användning och direkt support för dina MULTIVAC-maskiner och linjekomponenter.MULTIVAC Smart Services

Tillgänglighet och effektivitet 

Med banbrytande digitala lösningar erbjuder MULTIVAC ett stort antal verktyg för ökad tillgänglighet, prestanda, kvalitet och effektivitet. Transparenta processer och realtidsdata bidrar dessutom till system- och linjeeffektiviteten och kostnadseffektivitet.

Bekvämt och trådlöst nätverk

Med digitala produkter och tjänster från MULTIVAC erbjuder vi innovativa lösningar för övervakning, styrning och produktionsoptimering. Finns tillgänglig på alla platser, var som helst i världen. Enkel uppställning via elskåpet, direkt användning för drift av ny utrustning och genom modernisering av befintliga maskiner.

Mervärden för alla - från maskinoperatören  till verkställande direktör

Användningen av MULTIVAC Smart Services kräver ingen betydande investering. Det väletablerade standardsortimentet med digitala lösningar utvecklas ständigt - centralt för kundens behov där vi tar fram en kundanpassad lösning åt dig.


Smart Services

Fördelar

Användning av kapacitet, tillgänglighet och kvalitet

 • Produktionssiffrorna är tillgängliga när som helst och var som helst

 • Fastställa och åtgärda orsakerna till fel och oplanerade stilleståndstider

 • Övervakning av maskinens förpackningskvalitet och kapacitet i OEE-format (Overall Equipment Effectiveness)

 • Ökad maskintillgänglighet och eliminering av dolda produktionskostnader

Transparenta processer och processdata i realtid

 • Receptändringar sparas automatiskt

 • Olika jämförelser mellan maskiner och skift, receptuppgifter, receptbyten och materiella ändringstider

Tillförlitlighet och automatisk support

 • Automatiskt skapade analysrapporter

 • Automatisk säkerhetskopiering

 • Enkel och säker återställning av maskininställningar

 • Enkel åtkomst för våra servicetekniker för snabb hjälp


Smart Production Dashboard

Med Smart Production Dashboard kan du när som helst var som helst kontrollera produktionssiffrorna och du står alltid i frontlinjen.

Smart OEE Analyzer

Med Smart OEE Analyzer kan du visa effektiviteten utifrån data. Du ser om produktionen går som planerat eller om optimering behöver genomföras för en eller flera platser.

Smart Log Analyzer

Med Smart Log Analyzer får du snabbt och enkelt information om de vanligaste orsakerna till stilleståndstider, de vanligast förekommande felen med tillhörande stilleståndstider.

Smart Data Backup

Med Smart Data Backup säkerhetskopieras alla receptändringar automatiskt. På så sätt kan du snabbt återställa recepten utan att påverka förpackningsprocessen.

Smart Maintenance Manager

Praktiskt planera servicearbetena. Smart Maintenance Manager gör det enkelt att hantera alla maskiner och att utföra underhållsarbeten.

Smart Widget Dashboard

Snabb översikt över allt viktigt. I Smart Widget Dashboard visas viktiga nyckeltal för en förpackningslinje på ett överskådligt och tydligt sätt.

MULTIVAC Watchdog

Information i tid. MULTIVAC Watchdog övervakar maskinkomponenternas status och produktionsförloppet.

MULTIVAC Pack Pilot

Med MULTIVAC Pack Pilot kan du enkelt skapa ett nytt recept, optimerat för din produkt: antingen direkt på maskinen eller parallellt via webbapplikationen, för att förhindra störningar i produktionen.Smart Production Dashboard

Du har en snabb och okomplicerad översikt över när produktionen sker och hur många produkter som produceras. 8 av 10 fall där produktionsmålet inte nås upprtäcks tidigt och i över hälften av dessa fall kan målet fortfarande nås genom lämpliga motåtgärder.

 

Kontrollcenter för digitala maskiner

För en digital maskin står produktionsöversikten som kontrollcenter för användaren. Den fungerar inte bara på en stor pekskärm bredvid maskinen, utan vid behov även på en dator i kontoret. Både maskinpersonalen och ledningen får direkt tillgång till all relevant information om aktuell prestanda. Fördelarna med detta är t.ex. att man får betydlig reducering av kommunikationsvägarna och reaktionstider.

 • Åtkomst till förpackningsprocessen i realtid

 • Viktiga nyckeltal visas på ett överskådligt sätt i kontrollpanelen, sorterade efter produktionsdagar och skift

 • Avvikelser mellan skift och långsiktiga trender blir lätta att identifiera och analysera


Smart OEE Analyzer

Vet du med vilken effektivitet enskilda artiklar produceras?
Många av våra kunder har inga exakta nyckeltal om effektiviteten. Effektiv produktion gör att produkterna kommer ut snabbare och jämnare, samtidigt som produktionskostnaderna minskar och marginalerna blir större.

 

Ett strategiskt instrument för att öka effektiviteten

Smart OEE Analyzer erbjuder i olika grad detaljerade analyser av förpackningsmaskinens driftdata för en period på upp till fyra veckor. Verktyget registrerar den procentuella tillgängligheten, förpackningskvaliteten och maskinens kapacitet och multiplicerar sedan värdena och beräknar förpackningsmaskinens Overall Equipment Effectiveness (OEE).

 • En enkel översikt över maskinens och förpackningslinjens förpackningsprocess och effektivitet

 • Denna data visas i tidsserie på en interaktiv dashboard. Egenskaperna kan anpassas genom att man väljer olika perioder eller skiftmodeller

 • Kapacitet, tillgänglighet och kvalitet visas separat, det gör det enkelt att exakt identifiera orsakerna till otillräcklig OEE


Smart Log Analyzer

Vet du de vanligaste felen på din maskin? Vet du hur många stilleståndstider som förorsakas av de här stillestånden? Målinriktade åtgärder mot effektivitetsökningarna och transparent övervakning.

 

Ett flexibelt verktyg för optimeringar

Smart Log Analyzer läser av rapporten och störningsminnet för maskinen och laddar sedan relevanta data till Smart Hub och därefter analyseras. Dataregistreringen omfattar allt från högnivåinformation så som maskinens produktionstider och händelser som orsakar stillestånd. Smart Log Analyzer kan användas både av användare och servicetekniker. Vid en störning står genast nödvändiga data till servicepersonalen för åtgärdande av fel och reducerar maskinens stilleståndstider till ett minimum.

 • Exakt analys av protokolldata från en MULTIVAC maskin eller linje gör det möjligt att identifiera de främsta orsakerna till stillestånd

 • Alla störningar som uppstår under perioden listas och fördelas efter total stilleståndstid, genomsnittlig stilleståndstid eller stilleståndsfrekvens.

 • Med Smart Log Analyzer kan våra kunder identifiera de främsta orsakerna till avvikelser i produktionsprocessen och sedan hantera specifika problem.


Smart Data Backup

För dig är säkerheten för dina recept lika viktig som för oss? Vill du kunna hålla reda på alla receptändringar du har gjort och kunna få åtkomst till dem när som helst och överallt?

 

Automatisk backup av viktig data

Med MULTIVAC Smart Data Backup har du alltid stor säkerhet!
Med hjälp av detta briljanta verktyg sparas inställningarna på en MULTIVAC förpackningsmaskin automatiskt på en skyddad online-plats. Smart Data Backup körs smidigt i bakgrunden utan att påverka produktionsprocessen. Verktyget har flexibel åtkomst, det kan nås överallt via en webbläsare. Alla inställningar kan när som helst laddas ner i Smart Service och vid behov återställas.

 • Automatisk säkerhetskopiering på en skyddad online-plats

 • Enkel nedladdning och tillförlitlig återställning av maskininställningar

 • Flexibel åtkomst via webbläsare


Smart Maintenance Manager

Smart Maintenance Manager gör det mycket enkelt att organisera underhållsarbeten på alla maskiner. Genom utvärderingen av drifttimmar indikerar ett automatiskt meddelandesystem att underhållsarbeten ska utföras, sammanfattar dem i en översikt och sorterar dem efter rekommenderat underhållsdatum. De kan snabbt och effektivt organiseras, markeras som klar, lägga till, ändras eller raderas.

Genom systematisk användning av Smart Maintenance Manager ökar produktiviteten genom kortare planerade stilleståndstider, kortare oplanerade stilleståndstider och längre livslängd.

Fördelarna med Smart Maintenance Manager:

 • Smart Maintenance Manager är ett praktiskt verktyg för att organisera underhåll av alla maskiner
 • Ett meddelandesystem pekar på automatiskt och tillförlitligt underhållsbehov och gör det enklare att planera och hantera
 • Genom systematisk användning av Smart Maintenance Manager får du större produktivitet, kortare stilleståndstider och längre livslängd 

Smart Widget Dashboard

I Smart Widget Dashboard visas alla viktiga nyckeltal för en förpackningslinje på ett överskådligt och överskådligt sätt – även om linjemoduler från andra tillverkare har integrerats. Detta gör det möjligt för operatören att på ett visuellt sätt övervaka och analysera produktionslinjen samt identifiera maskinoptimeringspotential. Oavsett om du är intresserad av aktuell och tidigare maskindata, bildfiler eller information i rätt tid, erbjuder Smart Widget Dashboard övervakningsverktyg för dina linjer som kan konfigureras snabbt och intuitivt samt styras via plattor.

Fördelarna med Smart Widget Dashboard:

·        Visuell visning av individuellt definierade nyckeltal för en förpackningslinje

·        Snabb och flexibel anpassning till olika behov av övervakning och analyser

·        För alla MULTIVAC linjer, även om linjemoduler från andra tillverkare är integrerade


MULTIVAC Watchdog

MULTIVAC Watchdog övervakar maskinkomponenternas och produktionsprocessens status "live". Ett automatiskt larmsystem informerar om ojämnheter, om fel eller underhållsarbeten ofta inträffar. Genom att reducera reaktionstider hjälper MULTIVAC Watchdog dig att förhindra eller reducera stilleståndstider och optimera dina processtider.  

Fördelar med MULTIVAC-vakthunden:

 • Automatisk "spänningsförande" övervakning av maskinkomponenternas status och produktionsförloppet
 • Korta reaktionstider och optimera processtiderna för att undvika eller förkorta stilleståndstider

MULTIVAC Pack Pilot

Visste du att programmeringen av ett nytt recept ofta tar mer än 20 minuter på våra maskiner? Visste du också att optimala värden rörande processäkerhet och kapacitet sällan ställs in på maskinerna efter parametreringen?

Processoptimeringen till en ny dimension

MULTIVAC Pack Pilot används direkt via förpackningsmaskinens HMI 3. När nya maskinkonfigurationer eller recept skapas väljer användaren passande egenskaper för förpackning, förpackningsmaterial och produkt. I kombination med maskin- och verktygsdata kan en förpackning skapas nära den optimala driftpunkten och vid behov kan tillhörande recept laddas direkt. Systemet genererar erforderliga parametrar baserat på en regelmotor (rule engine) som syser kontinuerlig optimering av systemet.

Tack vare MULTIVAC Pack Pilot är förpackningsmaskinen optimalt inställd redan vid produktionsstarten. Det gör att man kan tillverka högvärdig förpackning utan betydande startförluster. Detta innebär betydande besparingar gällande produkter, förpackningsmaterial och produktionstid. Även omställningen av maskinen till ett nytt förpackningsmaterial är enklare och går snabbare än någonsin med Pack Pilot.

 • Automatisk identifiering och inställning av aktuellt använd formatsats

 • Beräkning av över tio relevanta parametrar för att skapa en artikel (RX 4.0)

 • Datasäker kommunikation

 • Pack Pilot är sömlöst integrerat i användargränssnittet HMI 3 och finns tillgängligt på alla användarspråk

 • Enkel sökfunktion med automatisk uppdatering för över 100 filmspecifikationer


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!